Praktyczny przewodnik po prawie spadkowym

Monthly archive

sierpień 2017

Numer księgi wieczystej – jak ustalić?

w Księga Wieczysta/Ogólne przez
Księga Wieczysta

Nader często spotykamy się z problemem ustalenia numeru księgi wieczystej. Z treścią księgi musimy się zapoznać chociażby przy występowaniu z roszczeniem o zachowek, dziale spadku czy wytaczając proces przeciwko sąsiadowi. Warto by było też sprawdzić stan prawny nieruchomości jeśli rozważamy jej zakup. Przykładów można mnożyć.

W swojej praktyce spotkałam się wiele razy z koniecznością zbadania stanu prawnego danej nieruchomości… nie mając oczywiście numeru księgi wieczystej. Nie ma problemu gdy jesteśmy właścicielami posesji – numer księgi, jeśli z jakiegoś powodu go nie znamy, zostanie nam udostępniony przez odpowiedni powiat za opłatą około 30 zł (aby dowiedzieć się więcej należy zadzwonić bądź udać się do wydziału geodezji i kartografii odpowiedniego powiatu). Gorzej, jeśli nie figurujemy w księdze…

Teoretycznie stan prawny nieruchomości powinien być dostępny dla każdego. Taka jest rola ksiąg wieczystych. W praktyce, z powodu zawarcia w nich numeru PESEL właściciela, starostwa powiatowe udzielają informacji o tym numerze jedynie właścicielom oraz osobom, które wykazały, że mają w tym tzw. interes prawny. Nie wdając się w tłumaczenie tego sformułowania powiem krótko, że wykazanie interesu prawnego w tym wypadku nie jest rzeczą najprostszą. Czasem interes prawny istnieje, ale zdaniem urzędnika… jednak nie. Dzieje się tak ponieważ pracownik starostwa nic nie traci odmawiając nam ujawnienia numeru, a może stracić, jeśli udostępni tę informację osobie nieuprawnionej. Trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby przekonać starostwo, że mamy interes prawny w otrzymaniu numeru księgi mimo, że nie jesteśmy właścicielami nieruchomości.

Zatem co należy zrobić jeśli po prostu mamy potrzebę ustalenia numeru księgi wieczystej nieruchomości, z którą nie jesteśmy związani? Skoro nie uzyskamy tej informacji w starostwie powiatowym, to czy istnieje w ogóle możliwość jej zdobycia? Gdybyśmy żyli w słusznie minionych czasach o ustaleniu tego numeru moglibyśmy pomarzyć. Całe szczęście dziś gospodarka rynkowa odpowiada podażą na popyt .

Istnieją firmy, które udostępniają numery ksiąg wieczystych jedynie po wskazaniu adresu bądź numeru działki. Skąd czerpią swoje informacje to już ich słodki sekret. Ja osobiście korzystam w tym zakresie z portalu www.ksiegiwieczyste.pl.

Opłata na takich portalach jest podobna do tej, jaką uiścilibyśmy w starostwie. Czasem zastanawiam się czy nie skorzystam również gdy będę miała interes prawny w uzyskaniu numeru. Skoro opłata jest taka sama, to czemu mam czekać miesiąc na listowną odpowiedź starostwa? Prywatna firma dostarczy mi numer tego samego dnia, w którym dokonałam opłaty. Błogosławieństwo systemu kapitalistycznego…

Kto jest spadkobiercą czyli kolejność dziedziczenia

w Dziedziczenie przez
Kto jest spadkobiercą

Gdy spadkodawca umiera i nie pozostawia po sobie testamentu często stajemy przed dylematem – kto właściwie w świetle prawa jest spadkobiercą? Krąg spadkobierców ustala się wówczas na podstawie przepisów prawa cywilnego, a konkretnie art. 931-940 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami kolejność dziedziczenia ustawowego (tj. w braku sporządzenia testamentu) jest następująca:

 1. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy i małżonek, który pozostawał ze spadkodawcą w związku małżeńskim w chwili jego śmierci.
 2. Jeśli któreś z dzieci zmarło przed spadkodawcą – udział, który by mu przypadał dziedziczą dalsi zstępni dziecka, które nie dożyło śmierci spadkodawcy, tj. jego dzieci, a jeżeli i te nie dożyły śmierci spadkodawcy – wnuki, prawnuki aż do wyczerpania linii.
 3. W braku wyżej wskazanych zstępnych – do spadku obok małżonka powołani są rodzice spadkodawcy.
 4. Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci nie miał ani zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków itd.) ani małżonka – spadek po nim dziedziczą jego rodzice.
 5. Jeżeli jedno z rodziców zmarło przed spadkodawcą – jego udział przypada rodzeństwu
 6. W dalszej kolejności dziedziczą zstępni rodzeństwa (ich dzieci, wnuki, prawnuki itd.).
 7. Dopiero jeśli brak jest zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych – cały spadek przypada małżonkowi
 8. Jeżeli brak jest również małżonka – do dziedziczenia dochodzą dziadkowie
 9. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym, czyli ciotkom i wujkom spadkodawcy oraz ich zstępnym aż do wyczerpania linii.
 10. Jeśli spadkodawca nie pozostawił ani małżonka ani krewnych wskazanych w punktach powyższych wówczas spadek po nim może odziedziczyć pasierb, czyli dziecko współmałżonka (w tym wypadku współmałżonka, który musiał umrzeć jeszcze przed spadkodawcą). Dzieje się to jednak pod warunkiem, że w chwili śmierci spadkodawcy jego pasierb był już osierocony, czyli zmarli obydwoje jego rodzice.
 11. W ostatniej kolejności do dziedziczenia powołana jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wypełniony wzór z objaśnieniem

w Wzory dokumentów przez

Postanowiliście, że sprawę spadkową załatwicie przez sąd, a nie przez notariusza? W takim razie pora na sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i złożenie go w odpowiednim sądzie. Poniżej znajdziecie wypełniony wzór wniosku. Niniejszy wpis stanowi objaśnienie załączonego wzoru.

Właściwy sąd

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu zmarły zamieszkiwał w chwili śmierci.

Wydział sądu

Czy wniosek zaadresować do siedziby sądu czy od razu do odpowiedniego wydziału? Jeśli do wydziału to do jakiego?

Teoretycznie jeśli wniosek zostanie skierowany do siedziby sądu rejonowego, to zostanie przyjęty oraz skierowany do odpowiedniego wydziału nawet, jeśli adres tego wydziału jest inny niż adres siedziby. Petent ma obowiązek skierować wniosek do właściwego sądu, a nie do właściwego wydziału.

W praktyce, aby ułatwić pracę administracji sądu i po prostu przyśpieszyć czas rozpoznawania wniosku, przyjęło się kierować wniosek bezpośrednio do odpowiedniego wydziału.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na pewno będzie rozpoznawany przez wydział cywilny. Problem pojawia się jeśli w sądzie znajduje się więcej niż jeden taki wydział, np. I Wydział Cywilny oraz X i XI Wydział Cywilny. W takim wypadku najlepiej skorzystać z informacji zawartych na stronie internetowej danego sądu. W opisie każdego wydziału znajdziemy wykaz spraw, którymi się te jednostki zajmują. Wniosek należy skierować do wydziału, który zajmuje się sprawami spadkowymi.

Jeśli takiej informacji nie znajdziemy na stronie internetowej, zawsze możemy zadzwonić do biura obsługi interesantów z pytaniem do którego z wydziałów należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Dane wnioskodawcy

We wniosku należy podać swoje dane, czyli dane wnioskodawcy. Obowiązkowo: imię, nazwisko, adres do korespondencji i PESEL. Dodatkowo dobrze podać numer telefonu na wypadek, gdyby pracownik sekretariatu chciał uzyskać do nas szybki kontakt. Przydaje się to w szczególności, jeśli termin rozprawy zostanie w ostatniej chwili zmieniony z powodu, np. choroby sędziego.

Wskazanie rodzaju pisma

Pismo należy właściwie opisać: „Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku”

Treść wniosku

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

– wskazanie spadkodawcy (imię, nazwisko, data i miejsce zgonu, adres ostatniego miejsca zamieszkania)

– wskazanie czy zmarły pozostawił czy nie pozostawił testamentu

– wskazanie czy w skład spadku chodzi czy też nie wchodzi gospodarstwo rolne (jeśli tak – należy je opisać wskazując miejscowość, w której jest położone oraz numer księgi wieczystej)

– wskazanie spadkobierców (jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą dowiesz się z tego <link do wpisu „Kto jest spadkobiercą czyli kolejność dziedziczenia”> artykułu). Jeśli spadkodawca pozostawił testament należy obok spadkobierców testamentowych wskazać również osoby, które dziedziczyłyby, gdyby testament nie został sporządzony, czyli spadkobierców ustawowych. Opisując spadkobierców należy wskazać ich dane: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ze zmarłym oraz adres zamieszkania (jeśli jest nam znany).

Podpis

Wnioskodawca powinien złożyć na wniosku własnoręczny czytelny podpis.

Wymienienie załączników

Do wniosku należy załączyć:

– oryginał aktu zgonu spadkodawcy,

– oryginały aktów stanu cywilnego potwierdzających pokrewieństwo bądź pozostawanie w związku małżeńskim ze spadkodawcą, np. akty urodzenia, akty małżeństwa (składa małżonek spadkodawcy ale także, np. córki, wnuczki – na potwierdzenie zmiany nazwiska), czy też akt zgonu w przypadku dziedziczenia przez dalszych spadkobierców (np. w przypadku dziedziczenia przez wnuki musi zostać przedstawiony akt zgonu ich rodzica).

– oryginał testamentu (jeśli we wniosku go powołujemy),

– odpisy wniosku i załączników – wystarczą kserokopie (po jednym odpisie dla każdej osoby wymienionej we wniosku jako spadkobierca)

– dowód dokonania opłaty sądowej od wniosku. Obecnie opłata wynosi 55 zł, w tym 5 zł tytułem wpisu w Rejestrze Spadkowym. Wysokość opłaty może się jednak zmieniać. O jej aktualnej wysokości i rachunkach właściwych do jej uiszczenia dowiesz się telefonicznie bądź osobiście w biurze obsługi interesanta sądu. Opłaty możesz dokonać przelewem i dołączyć do wniosku potwierdzenie jego dokonania, bądź uiścić w kasie sądu i do wniosku dołączyć uzyskane potwierdzenie.

docx

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wypełniony wzór z objaśnieniem

Idź na Początek