Praktyczny przewodnik po prawie spadkowym

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wypełniony wzór z objaśnieniem

w Wzory dokumentów przez

Postanowiliście, że sprawę spadkową załatwicie przez sąd, a nie przez notariusza? W takim razie pora na sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i złożenie go w odpowiednim sądzie. Poniżej znajdziecie wypełniony wzór wniosku. Niniejszy wpis stanowi objaśnienie załączonego wzoru.

Właściwy sąd

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu zmarły zamieszkiwał w chwili śmierci.

Wydział sądu

Czy wniosek zaadresować do siedziby sądu czy od razu do odpowiedniego wydziału? Jeśli do wydziału to do jakiego?

Teoretycznie jeśli wniosek zostanie skierowany do siedziby sądu rejonowego, to zostanie przyjęty oraz skierowany do odpowiedniego wydziału nawet, jeśli adres tego wydziału jest inny niż adres siedziby. Petent ma obowiązek skierować wniosek do właściwego sądu, a nie do właściwego wydziału.

W praktyce, aby ułatwić pracę administracji sądu i po prostu przyśpieszyć czas rozpoznawania wniosku, przyjęło się kierować wniosek bezpośrednio do odpowiedniego wydziału.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na pewno będzie rozpoznawany przez wydział cywilny. Problem pojawia się jeśli w sądzie znajduje się więcej niż jeden taki wydział, np. I Wydział Cywilny oraz X i XI Wydział Cywilny. W takim wypadku najlepiej skorzystać z informacji zawartych na stronie internetowej danego sądu. W opisie każdego wydziału znajdziemy wykaz spraw, którymi się te jednostki zajmują. Wniosek należy skierować do wydziału, który zajmuje się sprawami spadkowymi.

Jeśli takiej informacji nie znajdziemy na stronie internetowej, zawsze możemy zadzwonić do biura obsługi interesantów z pytaniem do którego z wydziałów należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Dane wnioskodawcy

We wniosku należy podać swoje dane, czyli dane wnioskodawcy. Obowiązkowo: imię, nazwisko, adres do korespondencji i PESEL. Dodatkowo dobrze podać numer telefonu na wypadek, gdyby pracownik sekretariatu chciał uzyskać do nas szybki kontakt. Przydaje się to w szczególności, jeśli termin rozprawy zostanie w ostatniej chwili zmieniony z powodu, np. choroby sędziego.

Wskazanie rodzaju pisma

Pismo należy właściwie opisać: „Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku”

Treść wniosku

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

– wskazanie spadkodawcy (imię, nazwisko, data i miejsce zgonu, adres ostatniego miejsca zamieszkania)

– wskazanie czy zmarły pozostawił czy nie pozostawił testamentu

– wskazanie czy w skład spadku chodzi czy też nie wchodzi gospodarstwo rolne (jeśli tak – należy je opisać wskazując miejscowość, w której jest położone oraz numer księgi wieczystej)

– wskazanie spadkobierców (jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą dowiesz się z tego <link do wpisu „Kto jest spadkobiercą czyli kolejność dziedziczenia”> artykułu). Jeśli spadkodawca pozostawił testament należy obok spadkobierców testamentowych wskazać również osoby, które dziedziczyłyby, gdyby testament nie został sporządzony, czyli spadkobierców ustawowych. Opisując spadkobierców należy wskazać ich dane: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ze zmarłym oraz adres zamieszkania (jeśli jest nam znany).

Podpis

Wnioskodawca powinien złożyć na wniosku własnoręczny czytelny podpis.

Wymienienie załączników

Do wniosku należy załączyć:

– oryginał aktu zgonu spadkodawcy,

– oryginały aktów stanu cywilnego potwierdzających pokrewieństwo bądź pozostawanie w związku małżeńskim ze spadkodawcą, np. akty urodzenia, akty małżeństwa (składa małżonek spadkodawcy ale także, np. córki, wnuczki – na potwierdzenie zmiany nazwiska), czy też akt zgonu w przypadku dziedziczenia przez dalszych spadkobierców (np. w przypadku dziedziczenia przez wnuki musi zostać przedstawiony akt zgonu ich rodzica).

– oryginał testamentu (jeśli we wniosku go powołujemy),

– odpisy wniosku i załączników – wystarczą kserokopie (po jednym odpisie dla każdej osoby wymienionej we wniosku jako spadkobierca)

– dowód dokonania opłaty sądowej od wniosku. Obecnie opłata wynosi 55 zł, w tym 5 zł tytułem wpisu w Rejestrze Spadkowym. Wysokość opłaty może się jednak zmieniać. O jej aktualnej wysokości i rachunkach właściwych do jej uiszczenia dowiesz się telefonicznie bądź osobiście w biurze obsługi interesanta sądu. Opłaty możesz dokonać przelewem i dołączyć do wniosku potwierdzenie jego dokonania, bądź uiścić w kasie sądu i do wniosku dołączyć uzyskane potwierdzenie.

docx

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wypełniony wzór z objaśnieniem

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie z Wzory dokumentów

Idź na Początek